Ugirls尤果网爱尤物专辑No1112不一样的文静Mina33P

Ugirls尤果网爱尤物专辑No1112不一样的文静Mina33P

见于《诗》《礼》,方书所略。自言胸膈清凉,得凉药而然也。

若久病恶风之人,皆原中气不足,卫外气疏,今得桂枝汤调和阴阳,黄芪、饴糖卫外守中,而病岂有不愈者乎?欲用甘草以守中,甘草与甘遂相反,用之恐为害。

若医话之三黄风汤,虽约而应变无穷,名正治当,更详于昔矣。盖上下四旁,即三阴三阳六步,其中寓五行之义,各有界限。

蒋宝素曰:伏邪者,本篇创立之名。此河间以来诸贤有不得辞其责也。

 《圣济总录》、杨士瀛《直指》有瘴之名,用赤足蜈蚣、白芷治之,竟作蛇毒。阴盛则阳必衰,阳盛则阴必弱,不易之理也。

乃由中气大衰,大肠失职,肠、胃稍有存积,气虚不能载之,故似痢而实非痢也。至于此病,虽具阳明里症,尚未大实之甚,而即以此方改分两治之,不失本经里症治法,分两虽殊,时势亦异,学者苟能细心体会,变化自有定据也。

Leave a Reply